Humans just 0.01%

The world’s 7.6 billion people represent just 0.01% of all living things, according to the study. Yet since the dawn of civilisation, humanity has caused the loss of 83% of all wild mammals and half of plants, while livestock kept by humans abounds. Read more.

Tillståndet i skogen kort

Stora miljöförändringar medför stora artförändringar

Utrdag från sidan 13: Den bakomliggande anledningen till att många skogsarter är rödlistade är att det svenska skogslandskapet sedan mitten av 1900-talet storskaligt omvandlats av trakthyggesbruket i syfte att få en hög virkesproduktion. När skogens miljöer ändras så ändras också förutsättningarna för djur, växter och svampar. Stora miljöförändringar medför stora artförändringar. Hugger vi ner en skog … läs mer.

Länk till rapporten Tillståndet i skogen

Arter & naturtyper i habitatdirektivet

Ingen skoglig naturtyp där skogsbruk bedrivs idag har god bevarandestatus.

Precis som vid förra rapporteringen har endast en av femton skogliga naturtyper, fjällbjörkskog, gynnsam bevarandestatus. Övriga 14 naturtypers arealer är för små, minskar eller har en alltför långsamt ökande areal, trots naturvårdsinsatser för att utveckla och skydda landets skogsmark.

Läs mer på sidan 16 & 17 i rapporten Arter & naturtyper i habitatdirektivet