Allmänna villkor

Allmänna villkor för uppdragsavtal där Mikael Karlsson (MK), författare till Konsten att hugga träd och ha skogen kvar, är leverantör. Dessa villkor anses vara gällande såvida annan överenskommelse ej skriftligen bekräftats av såväl kund som leverantör, till exempel som separat villkor i uppdragsavtal.

 1. GILTIGHET
  1.1. Dessa allmänna villkor gäller mellan kund/uppdragsgivare och leverantören
  Mikael Karlsson i alla de uppdrag som avser föreläsningar, seminarier, workshops, utbildningar och konsultuppdrag samt liknande tjänster.
 1. UPPDRAGETS OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE
  2.1 MK ansvarar för att uppdraget genomförs professionellt och enligt god
  yrkessed.
  2.2 Uppdrag utförs på avtalad tid. Förskjutning i tidsplanen förutsätter särskild
  överenskommelse. I det fall tidsplanen frångås utan att det beror på MK, eller
  någon för vilken MK svarar, har MK rätt till ersättning för merkostnader samt
  förlorade intäkter. Detsamma gäller om kunden begär avbrott i eller forcering
  av uppdrag.
 2. AVBESTÄLLNING/OMBOKNING
  3.1 Beställning av uppdrag är bindande. Mindre uppdrag, omfattande totalt
  arvode om högst ett prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring, kan
  dock avbeställas/ombokas.
  3.2 Vid avbeställning av mindre uppdrag skall arvode betalas enligt följande:
  Avbeställning senare än 30 dagar före uppdragsdatum: Kunden betalar 75% av avtalat belopp.
  Avbeställning 31-60 dagar före uppdragsdatum: Kunden betalar 50% av avtalat belopp.
  Avbeställning mer än 60 dagar före uppdragsdatum: Kunden betalar 25% av avtalat belopp.

3.3 Vid ombokning av uppdrag skall arvode betalas enligt följande:
Ombokning senare än 10 dagar före uppdragsdatum: Kunden betalar
50% av avtalat belopp utöver det faktiska beloppet vid leverans.
Ombokning 11-30 dagar före uppdragsdatum: Kunden betalar
20% av avtalat belopp utöver det faktiska beloppet vid leverans.
Ombokningar mer än 30 dagar före uppdragsdatum innebär ingen
merkostnad för kunden.
3.4 I samtliga fall där kund avbeställt eller ombokat ett uppdrag ersätter kunden
MK för uppkomna kostnader som t.ex. bokade resor och logi, inköp och
framtagande av anpassat material.
3.5 Avbeställning/ombokning skall göras skriftligt, via SMS eller e-post.