2024-02-15

Föreläsning på Stockholms universitet för Kandidatprogram i biogeovetenskap den 15e februari 2024. Mikael Karlsson är författare till boken Konsten att hugga träd och ha skogen kvar.

Fyll i ett enkel formuler kring vad du tyckte om föreläsningen och får boken som PDF. Klicka här för att komma till formuläter.

Svensk skog blir mest till kortlivade produkter Dagens Nyheter har begärt ut färsk statistik från Naturvårdsverket som avslöjar att det är en väldigt liten andel (cirka 22 procent) av träden från svenska skogar som blir långvariga produkter. Nästan hälften blir bioenergi. Klicka här för länk 

Half of the world’s habitable land is used for agriculture Our World in Data Klicka här för artikel

Risken för översvämningar har ökat  orsaker är till stor det människans förändring av landskapet. Klicka här för länk 

The Carbon Cycle Carbon is the backbone of life on Earth. Klicka här för artikel

How Oil, Coal & Gas are formed. The formation of oil takes a significant amount of time with oil beginning to form millions of years ago. 70% of oil deposits existing today were formed in the Mesozoic age (252 to 66 million years ago), Klicka här för artikel

Alger har mölighet att ersätta olja. En samlad bedömning av den totala potentialen för alger som råvara för biodrivmedelsproduktion är svår, eftersom det finns stora osäkerheter rörande till exempel odlingsmöjligheter, men Bauen et al (2009a) nämner en global potential på flera hundra EJ för mikroalger och flera tusen för makroalger, vilket kan jämföras med världens totala energianvändning på ca 475 EJ per år (130 milj. TWh)”   Text från sista stycket på sidan 51. Klicka här för artikel 

Natural Climate Solutions PNAS. We find that the maximum potential of NCS—when constrained by food security, fiber security, and biodiversity conservation—is 23.8 petagrams of CO2 equivalent (PgCO2e) y−1 Klicka här för artikel

How Chernobyl has become an unexpected haven for Wildlife. Researchers have found the land surrounding the plant, which has been largely off-limits to humans for three decades, has become a haven for wildlife, with lynx, bison, deer, and other animals roaming through thick forests. Klicka här för artikel 

Sparat löv i granbestånden minskar risken för stormskador vintertid. Den modell som bäst förklarade risken för stormskada innehöll följande variabler: andelen gran, beståndsmedelhöjd och andelen lövträd på provytan.Klicka här för artikel 

Natural vs. Plantation: Soil degradation: ABSTRACT/Biomass and productivity were compared in two plantations and in one stand of natural regeneration on similar sites in a premontane moist forest region of Puerto Rico. While initial growth rates of plantation species were higher, after four decades, the productivity of the natural regeneration plots was equal to or greater than the productivity of the plantations. Klicka här för artikel

Blandskog ger högre tillväxt. Disentangling Biodiversity and Climatic Determinants of Wood Production. “Our analysis is the first to find a local scale positive relationship between tree species richness and tree wood production occurring across a continent. Our results strongly support incorporating the role of biodiversity in management and policy plans for forest carbon sequestration.” Klicka här för artikel

Higher levels of multiple ecosystem services are found in forests with more tree species. For example, biomass production was approximately 50% greater with five than with one tree species. In addition, we show positive relationships between tree species richness and proxies for other biodiversity components. Klicka här för artikel 

Increased carbon in soil can halt climate change The International “4 per 1000” Initiative encourages stakeholders to engage in a transition towards a regenerative, productive, highly resilient agriculture, based on appropriate land and soil management. Länk till kort info-viodeo Länk till sidan för 4 per 1000 

Markpackning -en stor skotare kan packa jorden med 40.000 ton per m². Som cement. En modern fullastad skotare kan skapa tryck på marken som går upp till 400 kPa. Här ser vi hur vanlig rödgran får allt svårare att bilda rotsystem ju hårdare tryck som markprovet utsätts för. 400 kPa ≈ 400 kg per dm² Klicka här för artikel

Sveriges miljömål Den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål visar att vi fortfarande har långt kvar till att nå de flesta av miljömålen. Miljömålet levande skogar har till och med en negativ utveckling. Klicka här för artikel

Ny EU-dom om skydd av fåglar banar vägen för hyggesfritt skogsbruk Kort intro om 1:14, klicka här. Fullängd seminarium, klicka här

Klicka här för att komma till Liberapay