Skogsbruk, stormar & skador

Då vi i stor omfattning ersatt skogar med trädplantager har risken för insektsangrepp ökat. Att monokulturer är känsligare för både storm, svamp- och insektsangrepp är allmänt känd kunskap bland forskare världen över.

I SLU nyheter publicerade 12 juni 2017 kunde man läsa följande: Vi får räkna med att skador orsakade av granbark- borren kommer att öka i stora delar av Europa i framtiden. Studien visar på en ökad risk för skador under varma och torra somrar och efter stormfällningar, händelser som troligtvis kommer bli allt vanligare som ett resultat av klimatförändringen. Idag kan vi konstatera att de fick rätt. Åren 2018, 2019 och 2020 blev angreppen från granbarkborre mycket omfattande.

Ekosystembaserat skogsbruk ökar skogens motståndskraft där den tidigare blivit försvagad och bevaras där den fortfarande är god.

Vill du göra en bokningsförfrågan är du välkommen att kontakta oss på: info@konstenatt.se

Exempel på föreläsning, från IALE konferensen 2019, Stockholms Universitet

YouTubekanal: www.youtube.com/c/MikaelKarlssonForest

Fakta om skogsbruk & klimatkompensation

Kol är universum 4:e vanligaste grundämne och kan inte förstöra, utan endast byta plats och ändra form. I skogsekosystemen på land finns omkring tre gånger så mycket kol som i atmosfären.

Kalhyggen tömmer skogen på kol – och det tar allt från hundra till flera hundra år för en verkligt stor skog att växa fram igen och under tiden ligger skogens kolförråd på minus.

Detta beskrivs i indelning på boken ”konsten att hugga träd och ha skogen kvar”. Utdrag av boken kommer snart att läggas upp för fri nedladdning.

Vill du boka en föreläsning är du välkommen att skicka din förfrågan till info@konstenatt.se

Vill du titta på någon av Mikael inspelade föreläsningar besök hans kanal på YouTube.

Tillståndet i skogen kort

Stora miljöförändringar medför stora artförändringar

Utrdag från sidan 13: Den bakomliggande anledningen till att många skogsarter är rödlistade är att det svenska skogslandskapet sedan mitten av 1900-talet storskaligt omvandlats av trakthyggesbruket i syfte att få en hög virkesproduktion. När skogens miljöer ändras så ändras också förutsättningarna för djur, växter och svampar. Stora miljöförändringar medför stora artförändringar. Hugger vi ner en skog … läs mer.

Länk till rapporten Tillståndet i skogen

Tillståndet i skogen

Stora miljöförändringar medför stora artförändringar

Utrdag från sidan 13: Den bakomliggande anledningen till att många skogsarter är rödlistade är att det svenska skogslandskapet sedan mitten av 1900-talet storskaligt omvandlats av trakthyggesbruket i syfte att få en hög virkesproduktion. När skogens miljöer ändras så ändras också förutsättningarna för djur, växter och svampar. Stora miljöförändringar medför stora artförändringar. Länk till rapporten Tillståndet i skogen

Till vänster naturlig bok- och ek- blandskog. Till höger anlagd granplantage. Lygnens norra strand, Halland.

Hugger vi ner en skog är den borta.

Kalhygge enligt svensk grön FCS standard. Foto Frédéric Forsmark
Fyrtioårig gran- plantage, norra Halland. Omkring 2015 höggs gran- plantagen ner, markbereddes och planterades på nytt med gran.

Därför är dagens skogsbruk inte hållbart

Mätt i kubikmeter har den svenska modellen med kalhyggen, markberedning, gran- och tallplantering varit en framgångssaga. Sedan 1925 har volymen virke i Sverige fördubblats. Mätt i skönhet och biologisk mångfald är det en katastrof. Det beror på att de sena femtio åren har vi huggit ner mer än hälften av Sveriges skogar och vi har mindre än 10% skog som är 140 år eller äldre. Vi har förändrat för mycket på för stora områden.

Ingen skoglig naturtyp idag har god bevarandestatus där skogsbruk bedriv. Arter & naturtyper i habitatdirektivet, 2013, sidan 16 och 17.

“Den bakomliggande anledningen till att många skogsarter är rödlistade är att det svenska skogslandskapet sedan mitten av 1900-talet storskaligt omvandlats av trakthyggesbruket.” Tillståndet i skogen, SLU Artdatabanken, sidan 13.

Vill du göra en bokningsförfrågan är du välkommen att kontakta oss på: info@konstenatt.se

YouTube finns några olika föreläsningar upplagda. På temat ”därför är dagens skogsbruk inte hållbart” är denna ett exempel.

YouTubekanal: www.youtube.com/c/MikaelKarlssonForest